Phân tích – SWOT analysis?

Ẩn đằng sau “vũ khí tối thượng” SWOT có ít nhất 3 Phương pháp, 4 Chiến lược và 5 Chiến thuật mà ai cũng nên cần biết cho công việc cũng như cuộc sống hàng ngày! – GGV

🇺🇸 SWOT analysis (or SWOT matrix) is a strategic planning technique used to help a person or organization identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats related to business competition or project planning.

🇻🇳 Phân tích SWOT (hay ma trận SWOT) là một kỹ thuật lập kế hoạch chiến lược được sử dụng để giúp một người hoặc tổ chức xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa liên quan đến cạnh tranh kinh doanh hoặc trong việc lập kế hoạch dự án.

🇺🇸 A SWOT analysis can be used for: Personal Development Planning; Workshop sessions; Brainstorm meetings; Problem-solving; Planning; Product evaluation; Competitor evaluation; Decision Making (with force field analysis). In fact, you can use it to make decisions in your everyday life.

🇻🇳 Phân tích SWOT có thể được sử dụng cho: Lập kế hoạch phát triển cá nhân; Các buổi hội thảo; Các cuộc họp động não; Giải quyết vấn đề; Lập kế hoạch; Đánh giá sản phẩm; Đánh giá đối thủ cạnh tranh; Ra quyết định (với phân tích trường lực). Trên thực tế, bạn có thể sử dụng nó để hỗ trợ việc đưa ra các quyết định trong cuộc sống hàng ngày của mình.

ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GGV ĐỂ ĐƯỢC CHỈ DẪN THÊM CHI TIẾT, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀO CUỘC SỐNG VÀ CÔNG VIỆC!

CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GGV

🇺🇸 SWOT analysis was invented in the 1960s by a management consultant named Albert Humphrey and his research team at the Stanford Research Institute.

🇻🇳 Phân tích SWOT được phát minh vào những năm 1960 bởi nhà tư vấn quản lý tên là Albert Humphrey và đội nghiên cứu của ông ta tại Viện Nghiên cứu Stanford.

🇺🇸 Previously, corporate planning had not met with much success. Fortune 500 companies needed a way to produce long-term planning that was executable and reasonable.

🇻🇳 Trước đó, việc lập kế hoạch của doanh nghiệp đã không đạt được nhiều thành công. Các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 cần một phương thức lập kế hoạch dài hạn mang đủ tính khả thi và phù hợp.

🇺🇸 The SWOT analysis is a great tool that can be used in association with PESTLE & PRIMO-F.

🇻🇳 Phân tích SWOT là một công cụ tuyệt vời và có thể được sử dụng kết hợp với PESTLE & PRIMO-F.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: